Podmienky súťaží

Prevádzkovateľom webu www.fitnakup.sk je Ľubomír Hnat, Chorvátska 45, Šenkvice 900 81, č. OŽP-Z/2010/00131-2. Prevádzkovateľ vydáva v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky tieto Všeobecné podmienky súťaží pre www.fitnakup.sk.

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ na webstránke umožňuje užívateľom zapojiť sa do súťaží o ceny . Návštevník zapojením do súťaže, vyhlasuje, že bezvýhradne akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky a rovnako bezvýhradne akceptuje aj podmienky konkrétnej súťaže, do ktorej sa zapojí. Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované na www.fitnakup.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich a firiem poskytujúcich ceny do súťaže.

2. Podmienky účasti, získania a odovzdania výhier

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci a ani obchodní partneri firiem, ktoré výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú a pod. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže. Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila kritéria súťaže a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená. Výherca bude o výhre informovaný mailom alebo telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa webu. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov. V prípade, že je výhercovi výhra doručená poštou alebo kuriérom a nepreberie si ju v odbernej lehote, výhra prepadáva v prospech prevádzkovateľa portálu. Rozhodnutie o tom, čo je ospravedlniteľný dôvod, je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa www.fitnakup.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje prevádzkovateľ na výhercu. Výhra a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné. Výhru v súťaži nie je možné zameniť za hotovosť, ani za iný produkt alebo službu. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej legislatívy (§ 9 ods. 2 písm. m/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sú výhry z reklamných súťaží a žrebovaní od dane oslobodené len do výšky 165,97 eura za cenu alebo výhru. Výhry prevyšujúce sumu 165,97 eura sú považované za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. i/ zákona. Povinnosť zdaniť výhru má organizátor súťaže iba v prípade peňažných výhier. Nepeňažné výhry sú zdaňované prostredníctvom daňového priznania, ktoré je povinný po skončení kalendárneho roka podať výherca. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry, ktorú do súťaže poskytol partner, resp. iná spoločnosť.

3. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú na účely týchto podmienok všetky identifikačné údaje poskytnuté účastníkom súťaže prevádzkovateľovi portálu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …). Prevádzkovateľ portálu je oprávnený aj bez súhlasu účastníka spracovávať osobné údaje nevyhnutné na účel realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 V prípade, ak účastník pri registrácii alebo kedykoľvek po nej na portáli prevádzkovateľa súhlasil so spracovávaním osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalej aj len ako „súhlas“) a to tak, že akékoľvek osobné údaje účastníka môže prevádzkovateľ poskytnúť marketingovému partnerovi súťaže za účelom odovzdania výhry, resp. výhier, ako aj na rozposielanie marketingových ponúk. Marketingový partner súťaže je identifikovaný pri každej súťaži osobitne.

Účastník je oprávnený súhlas podľa týchto podmienok kedykoľvek odvolať a to buď kliknutím na odhlasovaciu linku v e-maili, alebo odoslaním e-mailu s informáciou o odvolaní súhlasu na adresu info@fitnakup.sk.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

4. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží.í

Platnosť vš. podmienok súťaží od 1.11. 2016.